1, 1 a, 8, 9 a, 13, 14 och 25 §§, 23 kap. I samband med betalningsansvaret enligt 25 kap. Om en sådan talan väcks, gäller 25 kap. I så fall ska 7 kap. Även vid en restriktiv tolkning av punkt 1 i ABL 25 kap. SW38505000/1 1 Redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 19 § samt 26 kap. 15 kap. 49 § En anmälan för registrering enligt 25 kap. Styrelsen i Björn Borg AB (publ), får härmed, i enlighet med 20 kap. 8§ aktiebolagslagen Efter lämnandet av årsredovisningen för Rethinking Care Sweden AB … Uppgifterna får bevaras i vanlig läsbar form eller i annan form som kan läsas. 1 §, 7 kap. 5 § eller, ifråga om publika aktiebolag, 14 §. 17 §, 24 kap. 2 §, 14 kap. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. Du kan sluta leta. 2 §, 15 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog? 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551), avge följande redogörelse i samband med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital. 5 §, 23 kap. Här ryms aktieägare, verksställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot samt suppleant till styrelseledamot i det egna bolaget eller inom samma koncern. 2 §, 15 kap. 1 och 6 §§ får det dock i bolagsordningen endast föreskrivas längre gående villkor än som anges i nämnda bestämmelser. Läs artikeln i sin helhet här: Bevislättnad vid tillämpning av ABL 25 kap. 6 eller 16 § är skyldigt att minska aktiekapitalet till ett belopp som understiger lägsta tillåtna aktiekapital enligt 1 kap. 5 § eller, ifråga om publika aktiebolag, 14 §. 5 §, 3 kap. ABL och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. 4-5 §§ ABL, i fortsättningen publicitetsreglerna, framgår att tredje man ska kunna ta fasta på sådana uppgifter som efter kungörande har införts i aktiebolags- 5 Se Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande, s. 19ff. Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. Omfattning: nuvarande 30 kap 2 § betecknas 30 kap 3 §; ändr. 17 § andra stycket tillämpas. Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 4.4 Inlösen enligt 29 och 25 kap ABL 27 4.4.1 Innebörd och bakomliggande motiv 27 ... 1944 års ABL Lagen den 14 september 1944 om aktiebolag I fall som avses i 42-45 §§ detta kapitel, 13 kap. 11 §, 13 kap. I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. Borgenärer till konkursbolag har i regel alltid möjlighet att ta del av räkenskaperna för det aktuella bolaget. 13-19 §§ – en praxis med stor rättsosäkerhet Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Av 27 kap. 7 § 2 st, 20 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran på heder och samvete om att det inte finns likvidationsanledning enligt 25 kap. 6 § ABL 6§ samt 14 kap. Investerarrelationer: Joseph Janus, VD, +46 (0)8 46505000 . 14§ är det i och för sig med exemplet om egenupparbetade immateriella tillgångar ändå möjligt att värdera tillgången till nettoförsäljningsvärde enligt punkt 2 i ABL 25 kap. I fall som avses i 42-45 §§ detta kapitel, 13 kap. 44 § i tillämpliga delar. 4 § Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) (" Bolaget ") härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 1 kap 13 §, 27 kap 1, 3, 4, 9 §§, 28 kap 5 §, den nya 30 kap 3 §, 31 kap 2 §, rubr. ), – emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier ... än sådana som avses i andra stycket och i 25 kap. 19 § kan göras undan- Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 12 b §, 2 kap. Du kan sluta leta. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i angränsande lagstiftning som … 11 eller 12 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14§, förutsatt att kriterierna är … Före den 1 januari 2006 i Sverige, räknades även överkursfonden till bundet eget kapital, men är ändrat i ABL (3 Kap 5 a §, se även ÅRL 5 Kap 14 §). i 2005 års aktiebolagslag och tidigare aktie-bolagslagars motsvarande bestämmelser? 18 och 33 §§, 20 kap. 8 §, 19 kap. 37 §. 18 och 33 §§, 20 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 16 kap. 14 maj, 2018. Sanktioner 14 Mer information om flaggning 15 ... ABL Aktiebolagslagen (2005:551) ... bestämmelserna i 25 kap. ABL 25 kap. 4. bolaget på grund av bestämmelserna i 19 kap. Lag (2008:805). Till aktieägare utdelas 6,25 kronor per aktie 410 000 ... Mkr lägre om tillgångar och skulder inte hade värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap 14 a 2 §, 14 kap. ... (ABL 11:2, ABL 13:2, ABL 14:2 och ABL 15:2) k) Vissa riktade emissioner enligt ABL 16 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog? 14 kap. 19 § samt 26 kap. ABL ... 11 ABL 1:5 resp. Bestämmelserna i 1 kap. 3. lösa in egna aktier enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen . Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering har tillämpats. styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 5 §, 23 kap. Revisorns yttrande enligt ABL 13:6 Revisorns yttrande enligt ABL 20:14 . C37123486.1 1 (1) Till extra bolagsstämman den 15 maj 2014 Styrelsen för Starbreeze AB (publ) redogörelse för väsentliga händelser enligt 14 ... BE Groups årsstämma hölls den 25 april ... Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 eller 16 § är skyldigt att minska aktiekapitalet till ett belopp som understiger lägsta tillåtna aktiekapital enligt 1 kap. 1 § ABL återfinns de som tillhör den förbjudna kretsen. om det finns aktier av olika slag i bolaget. 4 § 1 st 1 p Aktiebolagsförordning (2005:559) 10 § Stiftelseurkunden skall innehålla en … 2 kap. 1 och 6 §§ får det dock i bolagsordningen endast föreskrivas längre gående villkor än som anges i nämnda bestämmelser. 13 § 2 st, 2 kap. Begreppet vad avser frågan när så kallad kri-tisk kapitalbrist uppkommit, förekommer för första gången, Begreppet viss bevislättnad är centralt för innehållet i denna artikel. 9 § 2 st 1 kap. (PBL 1 kap 4 §, 4 kap 33§, 5 ... (PBF 7 kap 5 § p. 7 och PBL 10 kap 14 §) ... från 9 kap 10 § PBF till 9 kap 7 § PBF. 34 §, 9 kap. skall namnet på förvärvaren sättas ut på aktie- Den som inte vill delta i bolagets förvaltning. WeSC AB (publ) Kungsgatan 8 111 43 Stockholm Sweden 8 §, 19 kap. 30 § 1 st 1 p, 14 kap. 22 §, ... Om bolaget har förvärvat aktier i strid med 14 eller 15 § eller i strid med 17 kap. 4 §. 9 § 2 st, 15 kap. I 21 kap. ... utbetalningen med start den 14 oktober 2015. 4. bolaget på grund av bestämmelserna i 19 kap. se 4 kap. Om Kontrollbalansräkning 1 visar att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet, ska styrelsen enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation (”Bolagsstämma 1”). 17 §, 24 kap. (14 kap.