Danska Natur- och sundhetsportalen presenterar forskning och erfarenheter kring sambanden mellan hälsa och natur på ett lättillgängligt sätt som ger möjligheter att skapa tätare kontakter mellan forskare och yrkesutövare. Att träna, vara fysiskt aktiv eller röra på sig ingår alltså i en vidare livsstil tydligt relaterad till människors totala livsvillkor och sammanhang. Sociala perspektiv på missbruk och beroende Anette Skårner Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet [email protected] Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Ett komplext och heterogent problem Missbruk och beroende är multifaktoriella fenomen, dvs. På vilket sätt skulle kulturella aspekter kunna påverka vår bedömning av om en patient är suicidal? ... friluftsliv och dans. På ett praktiskt plan kan vi se att erfarenhet och förståelse av den mänskliga kommunikationens psykologiska sida hör till det som på ett avgörande sätt kan påverka samspelet mellan människor i riktning mot konflikt eller samarbete. Författaren beskriver matematiken som ett socialt och kulturellt redskap som utvecklats för att skapa struktur i människans vardag och att matematiken på så sätt blir ett hjälpmedel i … Den har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas och forskningen tar sin utgångspunkt i ett kritiskt - konstruktivt förhållningssätt vilket berör frågor om social rättvisa och jämlikhet, hälsa, etik och … Språkliga uttryck kan vara okända för patienten. en hel rad olika sätt att se på sociala klasser ... • ”Barns omognad är ett biologiskt fenomen, men sättet på vilket man uppfattar denna omognad och gör den begriplig är ett kulturellt fenomen” (PtProut &J )& James) Socialt kapital har flera definitioner där en huvudsaklig indelning kan göras mellan de som studerar tillgångar för samhällen eller grupper (makronivå) och de som studerar utfall för individer (mikronivå). Idrotten ses som ett socialt och kulturellt fenomen där valet att ägna sig åt olika aktivitetsformer, det vill säga smaken för idrott, är en markör för social position. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Att vandra eller paddla är ett par sätt som tillför mig energi, och jag försöker få till en medveten naturupplevelse de flesta av årets alla dagar. exempel på ett i svensk kontext försök till inverkan på existerande konstruktioner och synsätt – en konfrontation och protest mot det Parton (2006) skildrar som en utveckling mot ett mer byråkratiskt och mindre klientcentrerat socialt arbete. Hälsa och samhälle KULTURELLT INLÄRDA OCH ÖVERFÖRDA VÄRDERINGAR, NORMER OCH SYNSÄTT RELATERAT TILL FYSISK ... Samt undersöka på vilket sätt sjuksköterskan bör förhålla sig för att ... introduceras kultur och smärta ur ett gemensamt perspektiv. av äktenskapen är arrangerade på något sätt, enligt denna studie är siffrorna någorlunda detsamma i Turkiet, Syrien, Palestina, Jordanien, Saudiarabien och Gulfstaterna (Khader, 1996, s.43). IKT-fritids- ett socialt och kulturellt fenomen ... Man kan göra allt direkt på en iPhone, iPad eller iPod touch vilket gör det enkelt att skapa musik. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Genom att analysera nyhetsfotografier och intervjuer med förskolepedagoger visar jag hur barnen de berättar om, beroende på i vilket sammanhang och till vilken geografisk plats det lokaliseras till, konstrueras olika som subjekt. Psykiskt lidande kan yttra sig olika. Slutligen motiveras Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. De barn som knyts företeelse utan även ett socialt och kulturellt fenomen vilket betyder att lärandet utvecklas i samspel med andra och även utefter samhällets artefakter, resurser (Säljö, 2005). ... på många olika sätt beroende på vilket ... är det inte friluftsliv i mina ögon. Liknande portaler för de övriga nordiska länderna är på gång. Idrott ses ur ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv i relation till dess struktur och dess förändringsprocesser. Vilket i sin tur visar ... Vilket i sin tur visar på vilka sätt idrotten ter sig att bli ett socialt fenomen. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. En rimlig förklaring är att varje individ bär på ett slags "socialt och kulturellt arv", eller habitus som jag hellre benämner det, som påverkar benägenheten att ägna sig åt motion senare i livet (Bourdieu, 1986). För ett svagt institutionaliserat område som friluftsliv finns ett stort behov av baskunskaper för tillämpning i t.ex. För övrigt, så är det Lärarens kompetens att utforma prövningen på så sätt att dina kunskaper i kursen /i hela kursen/ testas och relevant betyg sätts. Det kan säkert finnas variationer i hur prövningen går till (på samma sätt som det kan finns variationer på hur undervisning i samma kurs utförs på olika skolor - :). Jag driver företaget Balansverkstan som hjälper människor att må bra på jobbet eller i naturen. Idrott är en samhällig företeelse som ska sättas i ett kulturellt och historiskt perspektiv. Som barn föds vi in i ett samhälle och blir på en gång en del av det. Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på att lärande och barns bekräftat att träning i allra högsta grad är ett socialt fenomen. Utifrån denna definition ses friluftsliv inom ramen för skola och utbildning som ett kulturellt fenomen, en social praktik, som bär på friluftslivets identitet och där det finns en betoning på någon form av planerat möte mellan naturmiljöupplevelser och fysiska aktiviteter förknippade med detta. kulturellt kapital (mängden av socialt erkända kunskaper i ett kulturellt avseende, exempelvis god kännedom om de etablerade konstarterna), utbildningskapital (som examensintyg och doktorsgrader och …