procent av den svenska befolkningen utländsk bakgrund, ... utländsk bakgrund rapporterade genomgående en sämre hälsa än personer med svensk bakgrund [3]. ... procent av befolkningen 2010 i åldersgruppen 15 till 54 år har utländsk bakgrund7. Då ... 28 procent har utländsk bakgrund idag. I slutet av år 2017 fanns det i Finland 86 000 minderåriga med utländsk bakgrund. Detta motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Invandrare begår fler brott än svenskar, jämfört med sin andel av befolkningen. utrikes födda, och 61 procent till dem med utländsk bakgrund i andra generationen, … 15 procent av dem ... Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund var 23,5 procent av befolkningen. Men det är inte bara i Jämtland som det är så. Av hela befolkningen var andelen personer med utländsk bakgrund 7 procent år 2017. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, redovisar att andelen studenter med utländsk bakgrund ökat från 18 procent för tio år sedan till 24 procent förra läsåret. Av dessa var 77 procent själva födda utomlands och resterande 23 procent var Den infödda befolkningen förändras visserligen genom äktenskap med personer med utländsk bakgrund, men anses ändå spegla den historiskt etniska befolkningen. Att 64 procent av den invandrade befolkningen har arbete stämmer men då har man också räknat med invandring ... målgrupp av personer med utländsk bakgrund. Vid slutet av förra året fanns drygt 2,4 miljoner personer med utländsk bakgrund – nästan 119 000 fler än året innan. Av hela befolkningen var andelen personer med utländsk bakgrund 7 procent år 2017. I Sverige och Danmark är de utlandsfödda ungefär 75 procent av alla med utländsk bakgrund, medan de är ungefär 85 procent i Norge och i Finland och 90 procent på Island. Amsterdam är en multikulturell stad där ungefär 45% av befolkningen har utländsk bakgrund, främst från Surinam (68 878), Marocko (66 256) och Turkiet (38 565), men även många invandrare med västerländsk bakgrund (104 742) [4]. Drygt 6 procent av befolkningen är född i Sverige och har en utrikes född förälder och drygt 3 procent av befolkningen är född i Sverige och … 26,8 procent har nu utländsk bakgrund « Politiskt Inkorrekt: 26,8 procent har nu utländsk bakgrund MASSINVANDRING Affe har sammanställt statistik för hur många procent av Sveriges befolkning som nu är utrikesfödda, … Andelen blandade äktenskap har under de senaste tjugo åren varit förhållandevis konstant, ungefär åtta procent. 24,1 procent av befolkningen har nu utländsk bakgrund, vilket innebär utrikesfödd eller med två utrikesfödda föräldrar. 2002 var siffran 26 procent och fortsätter den demografiska förändringen i samma takt som de senaste 14 åren så kommer alltså en majoritet av befolkningen ha utländsk bakgrund redan år 2034. Vid årsskiftet uppskattades 17% av Sveriges befolkning vara född utomlands och åtminstone 29,5% ska ha någon form av utländsk bakgrund. 28 procent av befolkningen har utländsk bakgrund i Sverige idag. Sammanlagt hade 322.711 personer utländsk bakgrund. [4] 1 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. I huvudstadsregionen har redan vart femte barn under skolåldern utländsk bakgrund. År 2025 förutspås 35-40% av befolkningen ha en icke-svensk bakgrund och 2060 ska 45 … 2,3 miljoner med utländsk bakgrund i Sverige. befolkningen2 har utländsk bakgrund och 18 procent av högskolenybörjarna3. En del av förklaringen är enligt UKÄ att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet också har ökat under den senaste tioårsperioden. Enligt Statisticentralen bodde i Finland i slutet av 2013 301.524 personer med utländsk bakgrund, 5,5 procent av hela befolkningen. 28 procent av befolkningen har utländsk bakgrund i Sverige idag. När det gällde våldtäkt hade enligt undersökningen 34 procent av de dömda förövarna utländsk bakgrund och i fallen som gällde grov våldtäkt hade 41 procent utländsk bakgrund. 24,1 procent av hela befolkningen har därmed utländsk bakgrund. I rapporten 2005 beräknar Brå att 45 procent av de polisanmälda brotten 1997-2001 har begåtts av personer med utländsk bakgrund. Det skriver journalisten och författaren Gunnar Sandelin, som … Andelen medborgare med utländsk bakgrund är drygt 24 procent av hela Sveriges befolkning. SCB publicerade statistiken igår. Utan personer med utländsk bakgrund skulle skånska ... bakgrund som bor i Sverige motsvarade vid årsskiftet 23,2 procent av hela befolkningen. Den 31 december 2010 hade 19 procent av befolkningen utländsk bakgrund. personer med utländsk bakgrund i befolkningen i stort och motsvarande andel på den övriga arbetsmarknaden. Övriga delar Knappt 10 procent av befolkningen har utländskt medborgarskap. 1,3 miljoner fler med utländsk bakgrund på 17 år. Av 100 anmälda brott står invandrarna för 16 trots att de bara utgör 10 procent av befolkningen. Idag (d v s den 31 december 2015) är 1 676 264 invånare eller 17 procent av hela befolkningen född utomlands och totalt har 2 911 881 invånare eller 29,5% av totalbefolkningen någon form av utländsk bakgrund och hälften av dessa har utomeuropeisk bakgrund. GÖTEBORG I Göteborg har 44,2 procent nu utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Dessutom finns det nu tre kommuner där över hälften av invånarna har en sådan bakgrund. Totalt hade drygt 18 procent eller cirka 45 100 statsanställda utländsk bakgrund 2016. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Under perioden 2006 till 2016 har andelen med utländsk bakgrund i gruppen nyanställda i staten ökat med 10,1 procentenheter till 26,7 procent. ... Även Öckerö och Piteå hade väldigt få invånare med utländsk bakgrund, drygt 5 procent. Av hela befolkningen var andelen personer med utländsk bakgrund 7 procent år 2017. Vi i Sverige: 18 procent av “verklighetens folk” har utländsk bakgrund ? Varför skulle inte Jimmie Åkesson vara medveten om hur många procent av svenskarna som har utländsk bakgrund? I slutet av år 2017 fanns det i Finland 86 000 minderåriga med utländsk bakgrund. ... med fyra procent av befolkningen, ... Varför skulle inte Jimmie Åkesson vara medveten om hur många procent av svenskarna som har utländsk bakgrund? 2027 beräknas en majoritet, 50,4 procent, ha utländsk bakgrund. Av de 14 700 med utländsk bakgrund var 5 800 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och 8 … Då är inte de som är i asylsystemet, lever illegalt eller inte är folkbolkförda medräknade. Andelen med utländsk bakgrund bland de antagna till yrkeshögskolan skulle därmed kunna öka med knappt tre procentenheter för att motsvara förhållandet i befolkningen. Av diagrammet framgår att i Stockholm har 43,4 procent i åldersgruppen 15-44 år nu utländsk bakgrund. ... Av dem hade Södertälje den största ökningen, från 50,8 till 51,9 procent av befolkningen. procent av befolkningen 2010 i åldersgruppen 15 till 54 år har utländsk bakgrund7. vart tredje barn med utländsk bakgrund, 29,3 procent lever i ekonomisk utsatthet jämfört med 4,9 procent av de barn vars föräldrar är födda i Sverige. Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten än i gruppen förvärvsarbetande, och även lägre än i befolkningen i arbetsför ålder. Detta resonemang låter nästan som en antydan om att Jimmie skulle vara emot att det finns invandrare i Sverige, trots att han endast … Majoriteten asylsökande är män från världens mest dysfunktionella och våldsamma länder. Visa bildtext Dölj "I Jämtlands län är hela 25,9 procent av befolkningen med utländsk bakgrund fast i arbetslöshet. Men det är inte bara i Jämtland som det är så.